บทความกฎหมายวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

สถานะทางกฎหมายของ phenylpropanolamine ในประเทศไทย

สถานะทางกฎหมายของเฟนเทอร์มีน (phentermine)