สรุปความคืบหน้ากฎหมาย

 

ปี 2559

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ. 2559

 

ปี 2560

สรุปความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

สรุปความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สรุปความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

สรุปความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

 

ความคืบหน้านโยบายเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีน

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

ความคืบหน้าการจัดการยาโคลิสติน (colistin) วงการยา กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 13

จับตาร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ รอบครึ่งปี พ.ศ. 2560 วงการยา มิถุนายน 2560

เตรียมความพร้อมร้านยาสู่รูปแบบนิติบุคคล

ความคืบหน้าด้านภาษีและนิติบุคคลที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพ

มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจ่ายยาอย่างสมเหตุผล