กฎหมายเครื่องมือแพทย์

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ รวบรวม

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 5 มีนาคม พ.ศ.2551)

การควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ราชกิจจานุเบกษา 31 ตุลาคม พ.ศ.2560)

ผู้ขออนุญาต ผู้รับอนุญาต

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุโรคที่ต้องห้ามสำหรับผู้ขอจดทะเบียนสถานประกอบการ และผู้ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (ราชกิจจานุเบกษา 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552)

สถานประกอบการ

สถานที่ผลิต

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม พ.ศ.2552)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ราชกิจจานุเบกษา 21 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน พ.ศ.2560)

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ (ราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม พ.ศ.2552)

ประกาศคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558)

สถานที่นำเข้า

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒  (ราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม พ.ศ.2552)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒  (ราชกิจจานุเบกษา 21 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน พ.ศ.2560)

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ (ราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม พ.ศ.2552)

สถานที่ขาย

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555)

ป้ายสถานประกอบการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดป้ายแสดงสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขายหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ (ราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน พ.ศ.2552)

บันทึกและรายงาน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกและรายงานการผลิต นำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ (ราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม พ.ศ.2554)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไข (ราชกิจจานุเบกษา 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559)

การเลิกกิจการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งเลิกกิจการ จำนวนและสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่เมื่อเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด (ราชกิจจานุเบกษา 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553)

ด่านตรวจสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์์ (ราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม พ.ศ.2556)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 11 เมษายน พ.ศ.2560)

โฆษณาและส่งเสริมการขาย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา 15 ธันวาคม พ.ศ.2553)

ผู้ประเมินเครื่องมือแพทย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดผู้เชี่ยวชาญประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ (ราชกิจจานุเบกษา 30 มีนาคม พ.ศ.2559)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดองค์กรผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์  (ราชกิจจานุเบกษา 30 มีนาคม พ.ศ.2559)

ค่าใช้จ่าย

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ราชกิจจานุเบกษา 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม พ.ศ.2560)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐  (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม พ.ศ.2560)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐  (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม พ.ศ.2560)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ (ราชกิจจานุเบกษา 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 26 ธันวาคม พ.ศ.2554)

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๕๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑ : การประเมินและการทดสอบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑ : การประเมินและการทดสอบภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๘๙๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๒ : ข้อกำหนดสวัสดิภาพของสัตว์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๕๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๓ : การทดสอบเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรมการก่อมะเร็ง และความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๙๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๔ : การเลือกวิธีทดสอบเพื่อประเมินปฏิกิริยาที่มีต่อเลือด

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๕๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๕ : การทดสอบภายนอกร่างกายเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๕ : การทดสอบในหลอดทดลองเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๙๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๖ : การทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ภายหลังการฝังวัสดุทางการแพทย์ในร่างกาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๗ : สารตกค้างจากการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๕๖ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๙ : กรอบสำหรับการชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่อาจสลายได้ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๙ : กรอบสำหรับการบ่งชี้และการหาปริมาณสารที่เกิดจากการย่อยสลายของเครื่องมือแพทย์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๘๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๐ : การทดสอบเพื่อประเมินการระคายเคืองและความไวต่อการตอบสนองและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๐ : การทดสอบเพื่อประเมินการระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนัง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๘๙๗ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๑ : การทดสอบเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๘๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๒ : การเตรียมตัวอย่างและวัสดุอ้างอิง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๘๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๓ : การชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นพอลิเมอร์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๓ : การบ่งชี้และการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นพอลิเมอร์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๙๐๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๔ : การชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเซรามิก

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๙๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๕ : การชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นโลหะและโลหะเจือ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๘๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๖ : รูปแบบการศึกษาจลนศาสตร์ของพิษจากสารที่สลายได้และสารที่สกัดได้และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๖ : รูปแบบการศึกษาพิษจลนศาสตร์จากสารที่สลายและสารที่ปลดปล่อย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๙๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๗ : การกำหนดปริมาณที่ยอมให้มีของสารที่สกัดได้

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๙๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม ๑๘ : คุณลักษณะทางเคมีของวัสดุที่ใช้ทำ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๗๗ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ : การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงกับเครื่องมือแพทย์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๖๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำให้ปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์สุขภาพ – เอทิลีนออกไซด์ เล่ม ๑ ข้อกำหนดเพื่อการพัฒนา การสอบความใช้ได้ และการควบคุมประจำของกระบวนการ การทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๐๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ ๖ (ลูเออร์) สำหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม ๒ ข้อต่อล็อก

ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

กฎกระทรวงกำหนดยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขได้ผลิตเพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยหรือสัตว์เฉพาะรายที่ผ่านการตรวจรักษาหรือได้ผลิตตามคำสั่งของผู้ให้บริการสาธารณสุขผู้ตรวจรักษา เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2554