กฎหมายเครื่องสำอาง

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ รวบรวม

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา 8 กันยายน พ.ศ.2558)

การควบคุมผลิตภัณฑ์

วัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

วัตถุกันเสีย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน พ.ศ.2560)

สารป้องกันแสงแดด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 25 เมษายน พ.ศ.2560)

สีที่อาจใช้เป็นส่วนผสม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 27 ตุลาคม พ.ศ.2559)

วัตถุที่ห้ามเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 25 เมษายน พ.ศ.2560)

ฉลาก

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 25 เมษายน พ.ศ.2560)

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 25 เมษายน พ.ศ.2560)

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน พ.ศ.2560)

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 6) (ราชกิจจานุเบกษา 13 ตุลาคม พ.ศ.2558)

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3) (ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558)

เครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม พ.ศ.2559)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม พ.ศ.2559)

นโยบายและการควบคุม

ด่านตรวจสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 26 ธันวาคม พ.ศ.2559)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม พ.ศ.2560)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 4 เมษายน พ.ศ.2560)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 26 ธันวาคม พ.ศ.2559)

การเปรียบเทียบปรับ

ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน พ.ศ.2559)

ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ราชกิจจานุเบกษา 28 ธันวาคม พ.ศ.2558)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม พ.ศ.2559)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม พ.ศ.2561)

ค่าใช้จ่าย

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 1 กันยายน พ.ศ.2560)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม พ.ศ.2560)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม พ.ศ.2560)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม พ.ศ.2560)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4815 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง : สิ่งปรุงพ่นแต่งผมชนิดแอโรซอลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์แต่งผมชนิดแอโรซอล