กฎหมายวัตถุเสพติด

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

รายชื่อวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 29 กรกฎาคม 2559)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 14 มีนาคม 2560)

การเปรียบเทียบปรับ

ระเบียบคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2560)

การเก็บค่าใช้จ่าย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2560  (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม 2560)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม 2560)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม 2560)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ราชกิจจานุเบกษา 28 กันยายน 2559)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 (รากิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2561)