ความเห็นต่อประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

1.ประกาศนี้ใช้เฉพาะกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ก้าวล่วงไปยังวิชาชีพอื่น หากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นี้ฝ่าฝืน (ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ใดก็ตาม) อาจมีประเด็นปัญหาด้านมาตรฐานการประกอบวิชาชีพซึ่งทำให้ถูกพิจารณาจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพได้

2.เภสัชกรฉีดยานี้ไม่ได้ เนื่องจากจะมีประเด็นปัญหาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หรือพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ..2528

3.ยังไม่ได้ห้ามใช้ Diclofenac ชนิดฉีดในประเทศไทย เนื่องจากในวันที่มีประกาศสภาการพยาบาลฉบับนี้ยังไม่ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 

4.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ต้องติดตามต่อไปว่าจะเตือนห้ามใช้ในกรณีใดบ้างหรือไม่ แม้ในอนาคตหากกำหนดห้ามใช้ในประกาศนี้แต่หากมีผู้ฝ่าฝืนใช้ยา ไม่ได้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 แต่ผู้ใช้ยาชนิดฉีดนี้ต้องรับความเสี่ยงหากต้องมีคดีฟ้องร้องในศาล

5.คำแนะนำของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไม่ใช่กฎหมาย แต่ฝ่ายบริหารอาจใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายการใช้ Diclofenac ชนิดฉีด ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอหรือตามที่เห็นสมควรได้

6.กรณีมีการใช้ยา diclofenac ชนิดฉีดในสถานพยาบาลเอกชน หากมีความประสงค์จะจำกัดการใช้ยานี้ในสถานพยาบาลประเภทใด อาจพิจารณาให้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ยา, วิชาชีพ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s