ยาลดบวม Serratiopeptidase จะมีขายได้ถึงวันไหน

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

สถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ได้ยกเลิกยา Serratiopeptidase มักจะเข้าใจกันว่าใช้เป็นยาลดบวม ถ้าเป็นยี่ห้อต้นตำรับอย่าง Danzen ได้เลิกขายในญี่ปุ่นไปแล้วเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ ..2554 ด้วยเหตุผลไม่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิภาพของยา ฐานข้อมูลสืบค้นทะเบียนตำรับยาของไทย ระบุว่ายกเลิกทะเบียนตำรับยาในไทยเมื่อ 28 กรกฎาคม ..2557 เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาออกในในตอนนั้น ผู้ประกอบการรายอื่นจึงยังผลิต ขาย ต่อไป

เมื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ยกเลิกทะเบียนตำรับยาแล้ว พระราชบัญญัติยา ..2510 มาตรา 72 (5) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) .. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิก สำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยาและผู้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน สำหรับผู้รับอนุญาตขายยา

 

นั่นหมายความว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ยกเลิกทะเบียนตำรับยาแล้ว ห้ามผลิต นำเข้ายานั้น ทันที แต่ผู้รับอนุญาตขายยา หรือร้านยาแผนปัจจุบัน ยังมีสิทธิขายยานั้นได้อีกไม่เกิน 6 เดือน

ปัญหาต่อมา ผู้รับอนุญาตขายยาไม่ทราบว่ายานั้นมีการยกเลิกทะเบียนตำรับยาในวันใด หากผู้ผลิต ผู้นำเข้า ไม่ได้แจ้งไปยังร้านยา หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่เคยมีข่าวประกาศออกมาบ้างว่ายาใดถูกยกเลิกทะเบียนตำรับยาไว้แล้วบ้าง หากจะให้ติดตามจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรายตัวเองก็คงเป็นไปได้ยาก

การสืบค้นทะเบียนตำรับยา สามารถค้นหาได้ที่ http://164.115.28.102//FDA_PAGE_CENTER/FRA_PAGEFROM/PAGEFROM.aspx?Token=zEZhkmh0MLs9Yx2fTbNn0AUU

กรณีของยา Serratiopeptidase ในขณะนี้ยกเลิกทะเบียนแล้วทุกยี่ห้อ (เว้นแต่ยี่ห้อที่ผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้น ซึ่งในเลขทะเบียนตำรับยาจะเห็น (E)) ในที่นี้จะยกยี่ห้อที่เพิ่งยกเลิกทะเบียนตำรับยาล่าสุดในรอบปี ..2561 ถ้าไม่มีอยู่ในตารางข้างล่างนี้แสดงว่าไม่มีขาย ห้ามขายแล้ว

หากดูในตารางข้างล่าง ถ้ายาระบุสถานะ ยกเลิก (29 มิถุนายน 2561) ผู้รับอนุญาตไม่สามารถผลิต ได้แล้ว แต่ผู้รับอนุญาตขายยายังขายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน นั่นหมายความว่า ยังขายได้ถึง 28 ธันวาคม ..2561 ถ้าในตารางข้างล่างระบุว่ายกเลิก (13 กรกฎาคม 2561) นั่นหมายความว่า ผู้รับอนุญาตขายยายังขายได้ถึง 12 มกราคม ..2562  แต่ถ้าผู้รับอนุญาตเรียกคืนยา ก็ควรคืนไป เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

ตารางแสดงการยกเลิกทะเบียนตำรับยา serratiopeptidase ในรอบปี ..2561

ลำดับ เลขทะเบียนตำรับยา ชื่อการค้า (ไทย) ชื่อการค้า (อังกฤษ) ชื่อผู้รับอนุญาต รูปแบบยา สถานะ
1 1A 889/29 เซอราเปป ชนิดเม็ด SERRAPEP TABLETS บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก (29 มิถุนายน 2561)
2 1A 1151/41 APZEN บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
3 1A 928/44 แอปเซน ฟอร์ท APZEN FORTE บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
4 1A 35/51 (B) เอทเซ็น ATZEN บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(28 มิถุนายน 2561)
5 1A 177/34 บีเซน BEZEN บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(9 กรกฎาคม 2561)
6 1A 1084/44 (B) ซีเซน CEZEN บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
7 1A 786/40 ไดแลท DAILAT บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
8 1A 596/36 ไดแลท DAILAT บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
9 1A 786/40 ไดแลท DAILAT บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
10 1A 150/55 ไดเซน ชนิดเม็ด DAIZEN TABLETS บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(9 กรกฎาคม 2561)
11 1A 948/31 ยาเม็ดแดนซาโน่ DANSANO TABLETS ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงาน มิลาโน ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(6 กรกฎาคม 2561)
12 1A 4/57 (B) DANZEN(R) TABLETS บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(28 มิถุนายน 2561)
13 1A 154/42 แดนไซม์-10 DANZYME – 10 บริษัท เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(29 มิถุนายน 2561)
14 1A 153/42 แดนไซม์ – 5 DANZYME – 5 บริษัท เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด ENTERIC COATED TABLET ยกเลิก(29 มิถุนายน 2561)
15 1A 232/51 (B) แดนไซม์-5 DANZYME-5 บริษัท เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(29 มิถุนายน 2561)
16 1A 188/33 ไดน่า 10 DYNA 10 บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(11 มกราคม 2561)
17 1A 509/48 (B) เอนเซ่น ENZEN บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(28 มิถุนายน 2561)
18 1A 9/46 ฟาเตส FATASE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(19 มกราคม 2561)
19 1A 841/41 ฟาเซน FAZEN บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(11 กรกฎาคม 2561)
20 1A 184/58 โฮมเซ่น – 5 HOMEZEN – 5 บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
21 1A 454/55 ไลเซน LYZEN บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(9 กรกฎาคม 2561)
22 1A 508/48 (B) เมดดิไซด์ MEDIZYME บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(28 มิถุนายน 2561)
23 1A 929/44 โมเซน 10 มก. MOZEN 10 MG บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
24 1A 331/31 แพนทิเดส PANTIDASE บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก(5 กรกฎาคม 2561)
25 1A 365/36 ฟาร์เรนไซม์ PHARENZYME บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(6 กรกฎาคม 2561)
26 1A 108/33 ราเซน RAZEN บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
27 1A 758/31 โรเดส RODASE ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลประเทศไทย ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(29 มิถุนายน 2561)
28 1A 311/43 เซอราเตส 10 SERATASE 10 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก(19 มกราคม 2561)
29 1A 285/41 เซอราเท็กซ์ 10 SERATEX 10 บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก(4 กรกฎาคม 2561)
30 1A 723/44 (B) เซอราเท็กซ์ 5 SERATEX 5 บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(7 มิถุนายน 2561)
31 1A 469/41 เซอร์แดน SERDAN บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
32 1A 623/43 เซอร์แดน – 10 SERDAN – 10 บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
33 1A 267/40 SERDAS บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
34 1A 403/55 เซอร์เป๊ป SERPEP บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
35 1A 2239/30 เซอราเดส SERRADASE (ENTERIC COATED TABLET) บริษัท สยามเภสัช จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(2 กรกฎาคม 2561)
36 1A 359/55 เซอราเมด ชนิดเม็ด SERRAMED TABLETS บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(9 กรกฎาคม 2561)
37 1A 1416/30 เซอราโน่ SERRANO บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(26 มกราคม 2561)
38 1A 104/53 เซอราโอ SERRAO บริษัท ยูเมด้า จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(29 มิถุนายน 2561)
39 1A 162/33 เซอราโอ SERRAO บริษัท มาซา แลบ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(29 มิถุนายน 2561)
40 1A 529/41 เซอร์เรส ชนิดเม็ด SERRASE TABLET บริษัท แลชแมน จำกัด COMPRESSED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
41 1A 520/40 เซอราเตส SERRATASE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(19 มกราคม 2561)
42 1A 484/39 เซอร์ราเซ่น SERRAZEN บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
43 1A 847/43 (B) เซอร์ริน SERRIN บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก(13 กรกฎาคม 2561)
44 1A 2252/30 เซอร์ริน SERRIN บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก(13 กรกฎาคม 2561)
45 1A 1/52 (B) เซอร์ริน 10 SERRIN 10 บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(13 กรกฎาคม 2561)
46 1A 93/57 เซอร์ติ – โอ ชนิดเม็ด SERTI – O TABLET บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(29 มิถุนายน 2561)
47 1A 634/41 ซอร์เดส SORDASE บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
48 1A 2722/28 ซูมิดีน ชนิดเม็ด SUMIDIN TABLETS บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด ENTERIC FILM COAT ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
49 1A 456/32 ซูมิดิน 10 มก. ชนิดเม็ด SUMIDIN TABLETS 10 MG. บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
50 1A 1559/27 แทนซ่า เม็ด TANZA TABLET (ENTERIC COATED TABLET) บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก(28 มิถุนายน 2561)
51 1A 1079/41 โทซเซน TOZZEN บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด FILM COATED TABLET ยกเลิก(28 มิถุนายน 2561)
52 1A 1078/41 โทซเซน ฟอร์ท TOZZEN FORTE บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(28 มิถุนายน 2561)
53 1A 840/41 แซนแดน – 10 ZANDAN – 10 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(11 กรกฎาคม 2561)
54 1A 217/42 แซนแดน – 5 ZANDAN – 5 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(11 กรกฎาคม 2561)
55 1A 644/38 โมเซน MOZEN บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)
56 1A 519/36 แคนเซรเดส ชนิดเม็ด CANSERDASE บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET ยกเลิก(27 มิถุนายน 2561)

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ (16 สิงหาคม 2561) มียาอีก 2 ทะเบียนตำรับยาที่ไม่ไม่ปรากฏสถานะยกเลิก คาดว่าระบบฐานข้อมูลอาจจะยังไม่ปรับปรุงฐานข้อมูล หรืออยู่ระหว่างการยกเลิก ซึ่งต้องติดตามต่อไป ยี่ห้อดังกล่าว ประกอบด้วย

ลำดับ เลขทะเบียนตำรับยา ชื่อการค้า (ไทย) ชื่อการค้า (อังกฤษ) ชื่อผู้รับอนุญาต รูปแบบยา สถานะ
1 1A 250/31 ฟาร์เรนไซม์ PHARENZYME บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด ENTERIC FILM COATED TABLET คงอยู่
2 1A 728/31 SERRA บริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด ENTERIC FILM COAT คงอยู่

ล่าสุด (18 สิงหาคม 2561) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เผยแพร่ข่าวว่ามีหนังสือให้ผู้ผลิตยาเรียกคืนยาจากท้องตลาดแล้ว

หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 สิงหาคม พ.ศ.2561

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s