เพิกถอนทะเบียนตำรับยาอะเซตฟีโนลิเซทิน (Acetphenolisatin) หรือออกซีเฟนิเซติน (Oxyphenisatine)

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1837/2560 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 33 ง หน้า 67 เพิกถอนทะเบียนตำรับยายาอะเซตฟีโนลิเซทิน (Acetphenolisatin) หรือออกซีเฟนิเซติน (Oxyphenisatine) มีผลใช้บังคับทันที

เหตุผลการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาในครั้งนี้ “ด้วยปรากฏว่ายาอะเซตฟีโนลิเซทิน (Acetphenolisatin) หรือออกซีเฟนิเซติน (Oxyphenisatine) ที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ในรูปแบบยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน ในข้อบ่งใช้เป็นยาระบาย บรรเทาอาการท้องผูก ไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพของยา หรือไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ และอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา เนื่องจากอาจทำให้เกิดโรคตับอักเสบ (hepatitis)”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ 374 – 7/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาชนิดรับประทานตำรับยาเดี่ยวอะเซตฟีโนลิเซทิน (Acetphenolisatin) หรือออกซีเฟนิเซติน (Oxyphenisatine) ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 347/31 ชื่อการค้า Satin ผลิตโดยบริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยนแล็บบอราตอรี่ จำกัด จำนวน 1 ตำรับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยา และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s