การลงชื่อถอดถอนกรรมการสภาเภสัชกรรม

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

บางครั้ง สมาชิกสภาเภสัชกรรมอาจไม่พอใจการบริหารงานของกรรมการสภาเภสัชกรรม หรือไม่พอใจมติของกรรมการสภาเภสัชกรรม จึงมีความคิดจะหารายชื่อเพื่อถอดถอนกรรมการสภาเภสัชกรรม แล้วเกิดความสงสัยว่าจะสามารถทำได้หรือไม่เพียงใด

เกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาเภสัชกรรมนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ

พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 มาตรา 21 

“มาตรา 21 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง ได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือก พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 14
(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 19
(3) ลาออก”

จากมาตราดังกล่าว สรุปเกณฑ์การพ้นตำแหน่งกรรมการสภาเภสัชกรรม นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  มีดังนี้

1. กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอจำนวน 5 คน ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 มาตรา 21 

2. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง หากเข้ากรณีดังนี้
2.1 ตาย
2.2 ลาออก
2.3 ขาดคุณสมบัติ กรณีหนึ่งกรณีใด คือ 
(1) มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือที่สภาเภสัชกรรมรับรอง 
(3) จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม คือ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดร้ายแรง โรคจิตต่าง ๆ โรคเรื้อนในระยะแสดงอาการ วัณโรคในระยะอันตราย โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ ซิฟิลิสในระยะที่ 2 (ระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.4 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ กรณีหนึ่งกรณีใด คือ 
(1) ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ หรือ
(2) ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

3. ขาดคุณสมบัติ คือ
3.1 กรรมการอื่นที่ไม่ใช่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
3.2 เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
3.3 เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ลาออก

การลงชื่อถอดถอนกรรมการสภาเภสัชกรรม

แม้ว่ามติกรรมการสภาเภสัชกรรมหรือการบริหารงานของกรรมการสภาเภสัชกรรมทำให้เกิดความเสียหายแก่วิชาชีพ แต่ก็ไม่สามารถลงชื่อถอดถอนกรรมการสภาเภสัชกรรมได้ เนื่องจาก

1. สมาชิกสภาเภสัชกรรมไม่สามารถลงชื่อถอดถอนได้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 มาตรา 21

2. หากจะให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภาเภสัชกรรม ต้องทำให้พ้นจากสมาชิกภาพสภาเภสัชกรรมก่อน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 มาตรา 21 (1) หรือต้องพบว่ากรรมการสภาเภสัชกรรมขาดคุณสมบัติตามมาตรา 21(2) เช่น มีกรณีเคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต บทบาทในการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นบทบาทของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมซึ่งต้องมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมและต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ก่อน

 

 

ข้อสังเกตอื่น ๆ

1. ผู้ตัดสินให้กรรมการสภาเภสัชกรรมผู้ใดพ้นสมาชิกภาพ คือ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ต้องระวังเรื่องมีส่วนได้เสียเพราะเป็นคู่กรณีเสียเอง และมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง จะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 13(1), 16
2. กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง ได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือก หากลาออกเองก็ยุติปัญหาได้ 

3. สมาชิกสภาเภสัชกรรมทำได้เพียงแสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาเภสัชกรรมส่งไปยังคณะกรรมการเภสัชกรรมเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกร่วมกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาเภสัชกรรม คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยไม่ชักช้า ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 มาตรา 13(2)
4. สมาชิกสภาเภสัชกรรมมีสิทธิไม่ให้คะแนนในการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมครั้งต่อไปได้ แต่หากกรรมการสภาเภสัชกรรมนั้นกลับเข้ามาในช่องทางของกรรมการโดยตำแหน่ง หรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง ก็ไม่สามารถทำอะไรได้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน เรื่องอื่น ๆ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s